ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ: Проглашава се ванредна ситуација на целом подручју општине Голубац.

Чланак је застарео
Контакт

Општински штаб за ванредне ситуације општине Голубац на данашњој седници у Голупцу због погоршане ситуације настале због пандемије Ковид-19 прогласио је ванредну ситуацију на целом подручју општине Голубац.

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана бб.тачка 19.Статута Општине Голубац ,бр.110-8/2018 од 20.02.2019.године, а на основу Закључка Општинског Штаба за Ванредне Ситуације Голубац број: 820-34/2020 од 23.11.2020. године, Председник Општине доноси,

О Д Л У К У

о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине ГОЛУБАЦ

1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Голубац.

2. Ванредна ситуација се проглашава због погоршања епидемиолошке ситуаиије настале због СОУ1Р-19 и спровођења оперативних мера заштите људи на територији Општине Голубац.

3. О спровођењу ове одлуке стараће се Општински Штаб за Ванредне Ситуације Општине Голубац у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).

4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Браничевског Управног Округа. Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Пожаревцу. јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења/одмах и биће објављена у Службеном гласнику Општине Голубац.

У Голупцу. Дана: 23.11.2020. године

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ,

заменик председника општине

Марко Стојаковић

Објављено у -Vanredna situacija Објавио Ljubiša Nastasijević On: