ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА У ГОЛУПЦУ

Ljubiša Nastasijević

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ГОЛУБАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА   У складу са чланом 63. и 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) Прочитај више