ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН општине Голубац

This ad has expired.
Contacts:

Општина Голубац, Агенција за спречавање корупције и организација Транспарентност Србија упућују

ЈАВНИ ПОЗИВ

 1. Удружењима грађана, да предложе своје представнике за кандидате, односно појединцима да се кандидују за чланство у радној групи за израду Локалног антикорупцијског плана Општине Голубац

ШТА ЈЕ ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН И ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА ЈАВНОСТИ У ЊЕГОВОЈ ИЗРАДИ?

Локални антикорупцијски план (ЛАП) је документ који усваја свака локална самоуправа, у ком се утврђују ризици од корупције у раду локалних јавних институција и предвиђају активности на отклањању тих ризика. ЛАП превентивно делује на настанак корупције, кроз повећање транспарентости у раду јавних институција, јачање контроле над радом јавних служби, увођење критеријума за доношење одлука, као и кроз активније укључивање јавностиу доношење одлука. Квалитетан ЛАП и његова ефикасна примена треба да допринесу уштеди и рационалном коришћењу јавних ресурса и бољем остваривању интереса и потреба локалне заједнице.

Општина Голубац је донела одлуку о изради ЛАП, уз подршку Агенције за спречавање корупције и ораганизације Транспарентност Србија.

Радну групу ће, у складу са Моделом локалног антикорупцијског плана који је израдила Агенција за спречавање корупције, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина Србије (СКГО), чинити представници локалне самоуправе који се баве областима које су наведене у Моделу. Радна група ће имати и до два члана, представника грађана, односно организација цивилног друштва.

Укључивање представника грађана, односно организација цивилног друштва је од велике важности за квалитет сваког ЛАП-а, јер они информацијама којима располажу, као корисници услуга градских институција и као представници јавности, имају корективну улогу перспективи из које јавни службеници посматрају одређене надлежности и услуге Града. Осим тога, укључивањем представника јавности у израду ЛАП-а, он постаје документ целе локалне заједнице, а не само локалне самоуправе. 

Два члана (представници удружења или појединци) који се бирају на основу овог јавног позива треба да испуне одређене услове.

УСЛОВИ ЗА КАНДИДОВАЊЕ У РАДНОЈ ГРУПИ

А) За удружења

 • да удружење има седиште на подручју Општине Голубац или да има реализоване пројекте на подручју општине  у последње три године;
 • да удружење има реализован пројекат или активности (иницијативе, истраживања, захтеви, објављени текстови, анализе и слично) из области борбе против корупције и са том темом сродним областима (на пример надзором над јавним финансијама, праћењем и вредновањем рада  јединица локалне самоуправе, доступношћу информација од јавног значаја, праћењем етичког кодекса ЈСЛ и другим сличним темама), или неке од 16 области из Модела (усвајање прописа у органима ЈЛС, управљање сукобом интереса на локалном нивоу, заштита узбуњивача, однос ЈЛС и јавних служби, јавних предузећа и других организација које финансира ЈЛС, јавно-приватна партнерства и концесије, управљање јавном својином ЈЛС, управљање донацијама које прима ЈЛС, регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС, развој програма помоћи и  солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту осетљивих група, додела средстава из буџета ЈЛС, инспекцијски надзор, просторно и урбанистичко планирање и изградња, формирање радних тела на нивоу ЈЛС, јавне набавке, јачање интерних механизама контроле, јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС) у протекле три године

Б) За појединце

 • да појединци имају пребивалиште или боравиште на подручју Општине Голубац;

У случају да се пријаве више од два кандидата одабир ће извршити комисија коју чине два представника Транспарентности Србије и три представника Општине Голубац.

Предност при избору ће добити кандидати који се дуже и у континуитету баве горе наведеним питањима и који у свом раду покривају већи број наведених области.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК

Пријављивање се врши на адресу Општина Голубац, ул. Цара Лазара 15,12223 Голубац , са назнаком “Јавни позив за учешће у изради ЛАП општине Голубац“, или на електронску адресу  office@golubac.org.rs

Рок за подношење пријава је 02.06.2022. године

Уз пријаву треба доставити доказе о испуњавању услова из позива (линкови са информацијама о спроведеним пројектима и активностима или копије одговарајућих докумената).

 • За укључење у поступак ревизије и финализације ЛАП-а по појединим областима.

У складу са Моделом локалног антикорупцијског плана који је израдила Агенција за спречавање корупције у сарадњи са СКГО, нацрт ЛАП-а се израђује у партиципативном поступку, који  подразумева учешће представника организација цивилног друштва у радној групи, али и учешће представника свих заинтересованих страна.

То подразумева да ће радна група на својим тематским седницама разматрати области из Модела, а појединци, који су стручни и заинтересовани за те области добиће прилику да се  укључе у рад и изнесу своје предлоге.

Општина Голубац, Агенција за спречавање корупције и организација Транспарентност Србија позивају вас да се пријавите и искажете  интересовање за рад у појединим областима које су наведене у Моделу:

 1. усвајање прописа у органима ЈЛС,
 2. управљање сукобом интереса на локалном нивоу,
 3. заштита узбуњивача,
 4. однос ЈЛС и јавних служби, јавних предузећа и других организација које финансира ЈЛС,
 5. јавно-приватна партнерства и концесије,
 6. управљање јавном својином ЈЛС,
 7. управљање донацијама које прима ЈЛС,
 8. регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС,
 9. развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту осетљивих група,
 10. додела средстава из буџета ЈЛС,
 11. инспекцијски надзор,
 12. просторно и урбанистичко планирање и изградња,
 13. формирање радних тела на нивоу ЈЛС,
 14. јавне набавке,
 15. јачање интерних механизама контроле,
 16. јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС.

Сви пријављени биће позивани на тематске седнице како би изнели своје предлоге у вези са усвајањем нацрта ЛАП. Пријаве, са назнаком за коју област из Модела, односно тематску седницу, сте заинтересовани могу се доставити адресу Општина Голубац, са назнаком “Пријава за учешће на тематској седници“, или на електронску адресу  office@golubac.org.rs

Планирано је да се тематске седнице одрже у периоду јун-август 2022.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Aleksandar Djukic On: