ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2023. ГОДИНИ

This ad has expired.
Contacts:

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева, односно у 2021, 2022. или 2023. години, као и предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, односно у 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. или 2023 години, а чији оснивач и законски заступник је физичко лице старости до 35 година.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу или четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе, док привредни субјекти који су регистровани у АПР-у најраније пет година од године подношења захтева, чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 35 година, а који задовоље услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 45% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу или четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон) и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године, и каматном стопом од 1,5% годишње уз гаранцију банке или 2,5%, уз остала средства обезбеђења и уз примену валутне клаузуле.

Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000,00 динара, нити већи од 6.000.000,00 динара за све привредне субјекте.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

  • куповину опреме/алата/доставних возила (укључујући и мопеде на електрични погон) које служи за превоз сопствених производа, репроматеријала и сировина и других транспортних средстава укључених у процес производње или пружање услуга (нових или половних, не старијих од пет година);
  • текуће одржавање пословног и/или производног простора до износа од 1.000.000,00 динара;
  • оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања, за којe се потражују средства Програма.

Оснивачи привредних субјеката, који конкуришу за средства по Програму, могу да се обрате акредитованим регионалним развојним агенцијама како би прошли бесплатну обуку за започињање пословања и како би им се пружила саветодавна и техничка помоћ у вези са конкурисањем по Програму, коју пружају наведене агенције по Програму стандардизованог сета услуга за МСПП.

Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за кредит и захтев за бесповратна средства са пратећом документацијом, у складу са Програмом, могу се предати

  • Фонду за развој РС, у два примерка, на адресама: ул.Булевар Немањића 14а, Ниш и ул. Кнез Михаилова бр.14, Београд или
  • преко Портала Фонда за развој РС који се налази на сајту Фонда, у једном примерку.

Јавни позив је отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење Програма за 35%, колико је просечан проценат одбијених, као и одусталих захтева пре решавања у претходним годинама, а најкасније до 31.12.2023. године.

Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом јавном позиву могу се преузети са интернет странe Министарства: www.privreda.gov.rs и  Фонда:  www.fondzarazvoj.gov.rs, као и са портала предузетништва (www.preduzetnistvo.gov.rs).

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/start-up-krediti

Saša Bogićević

Golubac

Tel. +3810606703620

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: