Kontinuirana saradnja Arhitektonskog fakulteta iz Beograda i institucija opštine Golubac

This ad has expired.
Contacts:

Realizacija projekta DANUrB+ je u toku.

Realizuju ga naučne, kulturne, turističke i društvene organizacije iz 10-tak država kroz koje protiče Dunav. Glavni predstavnik Srbije je Arhitektonski fakultet iz Beograda, čiji su predstavnici „prepoznali“ kapacitete i mogućnosti naše male opštine.

📆35 студената и наставно особље (проф. Александра Ђукић, др Јелена Марић и др Бранислав Антонић) са Архитектонског факултета у Београду учествовали су 2. марта 2023. године на пост-DANUrB+ радионици у Голупцу. Радионица је обухватила теренски рад и заједничку дискусију студената и локалних стручњака у општинској библиотеци. Пажња је била на студентским пројектима из области урбанизма, културе, туризма и стратешког развоја на подручју Голупца и околине. Теренски обилазак је укључио и културну посету велелепној Голубачкој тврђави. Поред радионице, особље факултета уручило је „DANUrB+ атлас“ општинској библиотеци. На крају, обе стране су разговарале о остварењу DANUrB+ пилот-пројекта у Голупцу – проширења простора општинске библиотеке у поткровљу њене зграде. //

Обзиром да је свака активност „међународно пропраћена“, преносимо свима и текст на енглеском језику:

35 students and teaching staff (Prof. Aleksandra Djukić, Dr. Jelena Marić and Dr. Branislav Antonić) from the Faculty of Architecture in Belgrade 🇷🇸participated in a post-DANUrB+ workshop in Golubac on March 2, 2023. It combined fieldwork and joint discussion between students and local experts in the municipal library. The focus was on student projects related to urban planning, culture, tourism, and strategic development with polygons in Golubac and vicinity. The fieldwork also included a cultural visit to magnificent Golubac Fortress. In addition to the workshop, the faculty staff bestowed the DANUrB+ Atlas to the municipal library. Finally, both sides discussed about the realisation of the DANUrB+ pilot-project in Golubac – the extension of the space of the municipal library in the attic of its building. //

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: