Predstavnici opštine Golubac na naučnom-stručnom skupu „Zelena Srbija“

This ad has expired.
Contacts:

NAUČNO-STRUČNI SKUP “Čista Srbija”

je održan 23. februara 2022. godine u ISP PETNICA. U skladu sa Agendom, moderatori :Dragan Jeremić, (savetnik ministra GSI) i prof. dr Dragan Povrenović, (Tehnološko-metalurški fakultet) su organizovali i sproveli pozdravne reči od strane Tomislava Momirovića, ministra građavinarstva, saobraćaja i infrastructure i Miloša Vučevića, gradonačelnika Novog Sada Zatim je Prof.dr Dragan Povrenović, razradio temu -Potrebni preduslovi na lokalu za realizaciju projekta “Čista Srbija”. Nastavljeno je sa razradom teme „Obuhvat projekta i predviđene tehnologije PPOV“ u okviru oblasti „OTPADNE VODE“ od strane Miroslava Živkovića (CRBC). Prof. dr Sanja Milenković sa Medicinskog fakulteta, je razradila temu „Zdravstveni aspekti i posledice neprečišćavanja otpadnih voda u Srbiji

Prof. dr Miloš Stanić sa Građevinskog fakulteta, je razradio temu „Stanje kanalizacione infrastrukture i rešenja“.

Prof. dr Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, je razradio temu „Raspoložive tehnologije za prečišćavanje otpadnih voda“.

Nenad Radojević iz MZŽS, je razradio temu „Upravljanje i tretman otpadnim muljem“.

U okviru oblasti „ČVRSTI KOMUNALNI OTPAD“, moderator dr Vladimir Pavićević, sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u saradnji sa Prof.dr Goranom Vujićem sa Fakulteta tehničkih nauka UNS je razradio temu „Koncept Upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u Srbiji“, sa prof.dr Željkom Kamberovićem sa Tehnološko-metalurškog fakulteta je razradio temu „Koncept reciklaže u upravljanju otpadom“, sa mr Goricom Aleksić Milosavljević sa INSTITUTA CIP je razraqdio temu „Stanje upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u Srbiju“, a sa Žarko Kovač -CRBC je razradio temu “ČISTA SRBIJA” Centri za upravljanje otpadom“.

Nakon toga je održan okrugli sto sa razradom dve diskusije : Diskusija o pravcima daljeg razvoja oblasti otpadnih voda, priprema zaključaka i Diskusija o pravcima daljeg razvoja u oblasti čvrstog komunalnog otpada, priprema zaključaka.

Ispred opštine Golubac je prisustvovao zamenik predsednika opštine Marko Stojaković i Načelnica odelenja za urbanizam Snežana Oreščanin Jovanović.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: