Продужен је рок за субвенцију

This ad has expired.
Contacts:

Продужен је рок за достављање Захтева за субвенционисану доделу заштитног рама до 26. децембра 2022. године.

Право на субвенционисану доделу заштитног рама имају правна лица, предузетници и физичка лица који су власници или корисници трактораИМТ 533, ИМТ 539, ИМТ 540, ИМТ 542, ИМТ 549.

Уз Захтев се доставља следећа документација:

  • потврдa да је физичко лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину;
  • копија саобраћајне дозволе и
  • фотографија (предња страна) трактора за који се додељује заштитни рам.

Потврде које се достављају уз захтев не могу бити старије од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: