Расписан Јавни позив за субвенције у сточарству по кошници пчела за 2023. годину

This ad has expired.
Contacts:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписало је данас 03. маја 2023. године Јавни позив за субвенције у сточарству по кошници пчела за 2023. годину.

Право на подстицаје у сточарству по кошници пчела остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и које је у Регистру пољопривредних газдинстава извршило обнову регистрације за 2023. годину, за најмање 20, а највише 1.000 кошница пчела.

Захтев за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела за 2023. годину, по овом Јавном позиву, подноси се у периоду од 3. до 22. маја 2023. године преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.

Подстицаји се остварују у износу од 800 динара по кошници пчела.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон, 101/2016, 67/2021 –
др. закон и 114/2021) и члана 3. став 1. Правилника о условима и начину остваривања
права на подстицаје у сточарству по кошници пчела („Службени гласник РС“, бр.
34/2023), расписује
Ј А В Н И П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА
ЗА 2023. ГОДИНУ
Предмет Јавног позива
Члан 1.
У складу са чланом 3. став 1. Правилника о условима и начину
остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела („Службени гласник
РС“, бр. 34/2023), (у даљем тексту: Правилник), Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа),
расписује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у
сточарству по кошници пчела за 2023. годину (у даљем тексту: Јавни позив).
Јавни позив садржи податке о начину подношења и роковима за
подношење захтева, износу расположивих средстава по јавном позиву, као и друге
податке потребне за спровођење јавног позива.
Услови за остваривање права на подстицаје
Члан 2.
Право на подстицаје у сточарству по кошници пчела остварује правно
лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и које је у Регистру пољопривредних
газдинстава (у даљем тексту: Регистар) извршило обнову регистрације за 2023. годину,
за најмање 20, а највише 1.000 кошница пчела.
Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје
Члан 3.
Захтев за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
за 2023. годину, по овом Јавном позиву, подноси се у периоду од 3. до 22. маја 2023.
године, закључно.
Захтеве поднете пре почетка или после истека рока из става 1. овог члана,
Управа одбацује решењем, у складу са законом којим се уређује општи управни
поступак.
Начин подношења захтева
Члан 4.
Лице из члана 2. Правилника и Јавног позива покреће поступак за
остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела избором и
попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у
оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом
електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се
уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у
електронском пословању.
Приликом пријема захтева из стaва 1. овог члана, Управа:
1) обавештава корисника услуге електронске управе о свим подацима које
је у складу са законом потребно прибавити за потребе вођења поступка за остваривање
права на подстицаје у сточарству по кошници пчела и о обавези надлежног органа да по
службеној дужности прибави податке из службених евиденција;
2) омогућава кориснику услуге електронске управе да изјави да ће податке
о личности из службених евиденција прибавити сам;
3) обавештава о потребним подацима које је у складу са законом потребно
прибавити за потребе вођења поступка за остваривање права на подстицаје у сточарству
по кошници пчела, а који се односе на треће лице (члан породичног пољопривредног
газдинства, члан породице и сл), као и о томе да је приступ тим подацима могућ само на
основу пристанка тог лица, у складу са законом.
Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата:
1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:
(1) име и презиме, односно назив,
(2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),
(3) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,
(4) број телефона,
(5) електронску пошту,
(6) број пољопривредног газдинства (БПГ),
(7) идентификациони број газдинства са животињама (ХИД) из Централне
базе података о обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује
ветеринарство (у даљем тексту: Централна база података);
2) податке o кошницама пчела које су предмет захтева, и то:
(1) идентификациони број пчелињака, односно стајалишта,
(2) број кошница пчела;
3) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу
да:
(1) је извршио обележавање и регистрацију кошница пчела у Централној бази
података,
(2) је власник кошница пчела којe су предмет захтева или је власник кошница
пчела члан његовог породичног пољопривредног газдинства,
(3) за кошнице пчела које су предмет захтева није остварено право на
подстицаје у сточарству по кошници пчела за текућу календарску годину,
(4) су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити;
4) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује
електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска
идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и Правилником.
Електронски образац захтева из става 1. овог члана садржи и:
1) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца
захтева, да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РСˮ, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – УС), којом је
прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, те да је
сагласан да Управа за потребе поступка по захтеву за подстицаје у сточарству по
кошници пчела може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања по
захтеву, као и податке о наменском рачуну породичног пољопривредног газдинства,
односно пољопривредног газдинства,
или
2) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева
да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закон о општем управном поступку, којом
је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, као и изјаву
да ће самостално за потребе поступка прибавити личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у складу са овим
Правилником.
Електронски образац захтева из става 1. овог члана садржи и поље чијим
избором подносилац захтева потврђује да је извршио попуњавање и да подноси
електронски захтев у складу са Правилником.
Регистрација за коришћење услуге софтверског решења еАграр
и техничка подршка подносиоцима захтева
Члан 5.
Физичко и правно лице користи услуге софтверског решења еАграр ако је
регистровано.
Орган управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и
функционисање система електронске управе региструје налог кориснику услуге
електронске управе.
Ако корисник услуге електронске управе повуче сагласност о прихватању
услова коришћења услуга, надлежни орган из става 2. овог члана брише га из евиденције
и затвара његов налог.
Након регистрације, надлежни орган из става 2. овог члана кориснику
услуге електронске управе обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића,
у складу са законом којим се уређује електронска управа.
Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на
подстицаје у сточарству по кошници пчела пријављује се на портал софтверског решења
еАграр путем налога са Портала за електронску идентификацију (у даљем тексту: Портал
еИД), који представља јединствено место за идентификацију и аутентикацију, односно
регистрацију и пријаву корисника електронске управе.
Регистрацију из става 1. овог члана, учесник може остварити на Порталу
еИД, на адреси eid.gov.rs, путем квалификованог електронског сертификата или на
шалтеру неког Регистрационог тела уз обавезно издавање параметара за активацију
мобилне апликације ConsentID.
Техничку подршку подносиоцу захтева за подстицаје у сточарству по
кошници пчела у вези са електронским поступањем у складу са Правилником и Јавним
позивом пружа:
1) овлашћено лице Управе;
2) лице које обавља саветодавне послове у пољопривреди, које има лиценцу
за обављање тих послова и које је уписано у Регистар пољопривредних саветодаваца у
складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области
пољопривреде;
3) овлашћено лице органа управе јединице локалне самоуправе према
месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева.
Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога,
пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева, као
и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној
табли Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, као и на
званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.
Пријем електронског обрасца захтева
Члан 6.
Управа омогућава пријем електронског обрасца захтева из члана 4.
Правилника и Јавног позива, као и других захтева и поднесака за остваривање права на
подстицаје у сточарству по кошници пчела, преко портала софтверског решења еАграр,
у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у
електронском пословању, прописа којим се прописује канцеларијско пословање органа
државне управе и Правилником.
Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници.
Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на
исти начин на који је поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског
поднеска, датум и време пријема и напредни електронски печат Управе.
Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим
електронским временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски
документ и услуге од поверења у електронском пословању.
Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки
поднети захтев и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта за
остваривање права.
Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр,
Управа може у оквиру остваривања права кроз софтверско решење еАграр додељивати
и бројеве, односно ознаке које су интерног карактера.
Износ подстицаја и
износ расположивих средстава по Јавном позиву
Члан 7.
Подстицаји у сточарству по кошници пчела по овом Јавном позиву
остварују се у износу од 800 динара по кошници, у складу са посебним прописом којим
се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Укупна расположива средства по овом Јавном позиву опредељују се у
износу од 1.000.000.000 динара, у оквиру укупног износа који је за ову намену одређен
посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном
развоју.
Објављивање Јавног позива и
информације у вези расписаног јавног позива
Члан 8.
Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у
сточарству по кошници пчела за 2023. годину, објављује се на огласној табли Управе за
аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11000 Београд, као и на званичној
интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
http://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања
http://www.uap.gov.rs.
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне
Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60
или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или
011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, као и на званичној веб
презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.
У Београду, 3. маја 2023. године,
Број: 320-08-2014/2023-01
Дана: 3.05.2023. године
В.Д. Директора
Сања Даниловић

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: