ДАВАЊE У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

This ad has expired.
Contacts:

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ДОДЕЛЕ ЛОКАЦИЈА И ДАВАЊА У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021), члана 10. став 4, члана 27 став 10, члана 34 став 1, члана 51, Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чланова 6 и 7 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда  („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018 – у даљем тексту: Уредба)  чланова 11, 10 и 13 Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени гласник општине Голубац“, број 9/2019), члана 21 и 22 Одлуке о условима и начину постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама на подручју општине Голубац („Службени гласник општине Голубац“, број 10/2020 и 2/2021) и члана 70. Статута општине Голубац (“Службени гласник општине Голубац“, бр. 1/2019 и 10/2019), у складу са Програмом локација за постављање мањих монтажних објеката на подручју општине Голубац број 353-98/2020, и Закључка Општинског већа општине Гoлубац број 464-4/2022 од 16.05.2022. године, Општинска управа општине Голубац објављује:

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ДОДЕЛЕ ЛОКАЦИЈА И ДАВАЊА У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

  1. Општина Голубац у циљу доделе локација и давања у закуп јавних површина у јавној својини Општине Голубац, уз накнаду ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера предвиђених Програмом локација за постављање мањих монтажних објеката на подручју општине Голубац број 353-98/2020 у поступку јавног надметања нуди заинтересованим лицима следеће локације:

1) локација број 1.1 – делови кп.бр. 6761 и 6762/1 К.О. Голубац, ул. Горана Тошића Мачка (Пешачка зона), површине по 2м2, приказани на приложеној скици под бројевима 1 и 2, намењени постављању апарата за кокице – угоститељске/услужне делатности – 2 локације;

2) локација број 1.2, – делови кп.бр. 6761 и 6762/1 К.О. Голубац, ул. Горана Тошића Мачка (Пешачка зона), површине по 2м2, приказани на приложеној скици под бројевима 3 и 4, намењени постављању апарата за сладолед – угоститељске/услужне делатности – 2 локације;

3) локација број 1.3, – делови кп.бр. 6761 и 6762/1 К.О. Голубац, ул. Горана Тошића Мачка (Пешачка зона), површине по 2м2, приказани на приложеној скици под бројевима 5 и 6, намењени постављању расхадних уређаја за продају сладоледа – угоститељске/услужне делатности – 2 локације;

4) локација број 1.4, – делови кп.бр. 6761 и 6762/1 К.О. Голубац, ул. Горана Тошића Мачка (Пешачка зона), површине по 2м2, приказани на приложеној скици под бројевима 7 и 8, намењени постављању апарата за палачинке – угоститељске/услужне делатности – 2 локације;

5) локација број 2.1 – делови кп.бр. 6762/3 и 6762/1 К.О. Голубац, ул. Горана Тошића Мачка (од зграде Општине до Вртића „Ласта“), површине по 2м2, приказани на приложеној скици под бројевима 9, 10 и 11, намењени постављању апарата за кокице – угоститељске/услужне делатности – 3 локације;

6) локација број 2.2 – делови кп.бр. 6762/3 и 6762/1 К.О. Голубац, ул. Горана Тошића Мачка (од зграде Општине до Вртића „Ласта“), површине по 2м2, приказани на приложеној скици под бројевима 12, 13 и 14, намењени постављању апарата за сладолед – угоститељске/услужне делатности – 3 локације;

7) локација број 2.3 – делови кп.бр. 6762/3 и 6762/1 К.О. Голубац, ул. Горана Тошића Мачка (од зграде Општине до Вртића „Ласта“), површине по 2м2, приказани на приложеној скици под бројевима 15, 16 и 17, намењени постављању расхладних уређаја за продају сладоледа – угоститељске/услужне делатности – 3 локације;

8) локација број 2.4 – делови кп.бр. 6762/3  и 6762/1К.О. Голубац, ул. Горана Тошића Мачка (од зграде Општине до Вртића „Ласта“), површине по 2м2, приказани на приложеној скици под бројевима 18, 19 и 20, намењени постављању апарата за палачинке – угоститељске/услужне делатности – 3 локације;

9) локација број 2.6 – део кп.бр. 6762/3 К.О. Голубац, ул. Горана Тошића Мачка (од зграде Општине до Вртића „Ласта“), површине по 2м2, приказан на приложеној скици под бројем 21, намењен постављању апарата за кукуруз – угоститељске/услужне делатности – 1 локација;

10) локација број 3.1 – део кп.бр. 6621 К.О. Голубац, подручје Голубачког трга, поште, аутобуске станице и Дома здравља, површине по 10,50м2, приказан на приложеној скици под бројем 22, намењен постављању киоска – продаја штампе, цигарета – 1 локација;

11) локација број 6.1 – део кп.бр. 6822/1 и 6870 К.О. Голубац, подручје спортске хале, површине по 2м2, приказан на приложеној скици под бројем 23, намењен постављању апарата за кокице – угоститељске/услужне делатности – 1 локација;

12) локација број 6.2 – део кп.бр. 6822/1 и 6870 К.О. Голубац, подручје спортске хале, површине по 2м2, приказан на приложеној скици под бројем 24, намењен постављању расхладног уређаја за продају сладоледа – угоститељске/услужне делатности – 1 локација;

13) локација број 8.2 – делови кп.бр. 3757/2 К.О. Винци, подручје градске плаже, површине по 10,5м2, приказани на приложеној скици под бројевима 25, 26 и 27 намењени постављању киоска – бара на плажи за продају пића – угоститељске/услужне делатности – 3 локације;

14) локација број 3.1 – део кп.бр. 6112/1 К.О. Голубац, подручје Голубачког трга, поште, аутобуске станице и Дома здравља, површине по 10,50м2, приказан на приложеној скици под бројем 28, намењен постављању киоска – продаја штампе, цигарета – 1 локација;

2.Локације из тачке 1 овог Закључка нуде се као комунално неопремљене и неуређене. Трошкове постављања објеката и прикључења на комуналну мрежу сноси закупац.

Закупац је обавезан да на закупљеном земљишту реализује садржаје за чију се намену локација даје у закуп у року од 30 дана од дана прибављања дозволе – Решења којим се дозвољава постављање монтажног објекта.

3.Локације из тачке 1 подтачки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 дају се у закуп на период од 4 месеца од дана закључења Уговора.

Локације из тачке 1 подтачке 10, 13 и 14 дају се у закуп на период до 5 година од дана закључења Уговора.

4.Јавно надметање одржаће се у просторијама свечане сале Општине Голубац, ул. Цара Лазара бр. 15, 12223 Голубац, и то:

– За локације обележене бр. 1,2,3, 4 – 01.06.2022. године, од 08:00-09:00 часова;

– За локације обележене бр. 5,6,7,8 – 01.06.2022. године од 09:00-10:00 часова;

– За локације обележене бр. 9, 10, 11, 12 – 01.06.2022. године од 09:00-10:00 часова;

– За локације обележене бр. 13, 14, 15, 16 – 01.06.2022. године од 10:00-11:00 часова;

– За локације обележене бр. 17, 18, 19, 20 – 01.06.2022. године од 11:00-12:00 часова;

– За локације обележене бр. 21, 22, 23, 24 – 01.06.2022. године од 12:00-13:00 часова;

– За локације обележене бр. 25, 26, 27 и 28 – 01.06.2022. године од 13:00-14:00 часова.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту или термину учесници ће о немогућности одржавања надметања и новом термину или локацији бити обавештени благовремено и на пригодан начин.

5. Почена цена за давање у закуп јавних површина ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера формирана је према накнадама за коришћење простора јавних површина, у складу са чланом 1 и чланом 4  Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени гласник општине Голубац“, број 2/2019), а сразмерно трајању закупа.

                6.Одређује се почетна цена закупнина за:

– Локације из тачке 1 подтачке 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 12 – у износу од 50 дин/м2 дневно – укупно 12.000,00 динара за период закупа од 4 месеца;

– Локације из тачке 1 подтачки 3 и 7  – у износу од 80 дин/м2 – укупно 19.200,00 динара за период закупа од 4 месеца;

– Локације из тачке 1 подтачки 10, 13 и 14 – у износу од 50 дин/м2 – укупно 945.000,00 динара за период закупа од 5 година;

                Овлашћује се Комисија да одреди лицитациони корак у складу са почетном тржишном вредношћу и бројем пристиглих пријава.

                7.Закупац грађевинског земљишта може платити закупнину једнократно или у ратама.

Обавеза плаћања закупнине, износ закупнине и начин плаћања утврђују се решењем о давању грађевинског земљишта у закуп.

У случају плаћања закупнине једнократно, плаћање се врши у року од 15 дана од дана достављања решења о давању грађевинског земљишта у закуп.

У случају плаћања закупнине у ратама, плаћање се врши у онолико месечних рата на колики је рок локација дато у закуп. Прва рата у висини од 10% укупне утврђене закупнине плаћа се у року од 15 дана од дана достављања решења о давању локације у закуп, а преостали износ укупне закупнине у једнаким месечним ратама.

                8.Право учешћа на јавном надметању имаће физичка и правна лица која поднесу уредну и потпуну пријаву до истека рока предвиђеног овим огласом и која уплате депозит у висини од 10% од почетног укупног износа закупнине за период трајања закупа;

Депозит се плаћа на жиро рачун буџета Општине Голубац број 840-745151843-03, шифра плаћања 153, модел 97 са позивом на број 75-040, сврха: уплата депозита за јавно надметање за локацију број _____ (навести број жељене локације).

Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног надметања представља део закупнине и по доношењу решења о давању у закуп се преноси на одговарајући рачун општине.

Учесницима у поступку јавног надметања, којима нису додељене локације у закуп одељење надлежно за послове финансија враћа депозит најкасније у року од осам дана по окончању поступка.

                9.Пријаве за учешће у поступку јавног надметања заинтересована физичка и правна лица подносе у писаној форми, непосредно на писарници Општинске управе или путем поште, у року од 8 дана од дана објављивања огласа о јавном надметању, а најкасније до 31.05.2022. године у 15:00 часова.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве, непосредно на писарници општине Голубац или путем поште на адресу: Општина Голубац, Комисија за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем у јавној својини општине Голубац, ул. Цара Лазара бр. 15, 12223 Голубац.

Пријава правног лица мора да садржи назив, седиште и телефон и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу број личне карте, матични број, телефон и  потпис.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име, седиште потпис овлашћеног лица.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита, односно депозитна банкарска гаранција, изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа, копија личне карте за физичка лица, извод из одговарајућег регистра привредних субјеката за правна лица, оверено овлашћење за заступање ако подносилац пријаве не наступа лично.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава неће учествовати у надметању и такве пријаве биће одбачене.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи надметању сматраће се да је одустао од пријаве.

10. Надметање ће се одржати успешно уколико истом присуствује најмање један понуђач који прихвати почетну цену.

Учесник јавног надметања који понуди највиши износ закупнине за период трајања закупа сматраће се за најуспешнијег понуђача.

11.По спроведеном поступку Општинска управа ће израдити и доставити нацрт решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Голубац и релевантне списе Општинском већу у циљу доношења Решења о давању у закуп локације.

12.Општинско веће општине Голубац ће као надлежни орган одлучивати о давању у закуп локације најповољнијем понуђачу – закупцу.

13.Међусобна права и обавезе између општине Голубац и закупца уредиће се Уговором који ће са закупцем закључити Председник општине Голубац у роковима и према правилима прописа Општине и Републике.

14. Закупац не може дати закупљену локацију у подзакуп.

15.Закупац је обавезан да након закључења Уговора о закупу од стране Одељења за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинскоправне послове Општинске управе општине Голубац прибави Решење о постављању мањег монтажног објекта.

16. Саставни део овог Огласа чини скица локација, која је, заједно уз овај Оглас, објављена на интернет страници и огласној табли општине Голубац.

17. Ближи услови у погледу међусобних права и обавеза закупца и закуподавца биће одређени детаљније Решењем о давању у Закуп и Уговором о закупу.

18.Обавештење о овом огласу објављено је у листу „Реч Народа“ и оглас је доступан је на огласној табли и интернет страници општине Голубац:   http://www.golubac.org.rs/.

Ближи услови који се тичу јавног надметања доступни су позивом на тел. 012/678-178 или лично у просторијама Општинске управе општине Голубац соба бр. 12 на првом спрату зграде Општине голубац.

Особа за контакт, начелник општинске управе Владица Буљубаша.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

БРОЈ: 464-4-01/2022

Дана 23.05.2022. године, у Голупцу.

Начелник општинске управе

     дипл. правник Владица Буљубаша, с.р.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: