ЈОШ ЈЕДНА СТАМБЕНА ЗГРАДА „НИЧЕ“ У ГОЛУПЦУ

This ad has expired.
Contacts:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ГОЛУБАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА   у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) оглашава  ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА Су+П+2+Пк  НА КП. БР. 7082 у  К.О. ГОЛУБАЦ   ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта стамбеног објекта Су+П+2+Пк , на кп.бр.7082 у К.О. Голубац, одржаће се од 25.05.2022.године до 03.06.2022. године у згради Општине Голубац, у Свечаној сали, Цара Лазара 15, Голубац, сваког радног дана од 8 до 14 часова, као и на интернет страници Општине Голубац www.golubac.org.rs. Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је Пројектни биро “МС ДОМ“ Бресије бб, Салаковац. Заинтересованим правним и физичким лицима која ће вршити увид у изложени материјал за јавни увид, Одељење за послове урбанизма, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћенo лицe за давање обавештења, односно пружање потребних информација и стручне помоћи је Снежана Орешчанин Јовановић.  

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида  у писаном облику, Општинској управи општине Голубац, 12223 Голубац, ул. Цара Лазара бр.15, лично на писарници или поштом, закључно са 03.06.2022.године до 14 часова.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Aleksandar Djukic On: