КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР 2024

This ad has expired.
Contacts:

Конкурс је отворен до 15. маја 2024.

Модели и типови трактора за које се врши субвенционисана додела заштитних рамова су;

IMT :  533, 539, 540, 542, 549, 558, 559, 560, 560 DE LUXE, 567 DE LUXE, 560 DV DE LUXE, 567 DV DE LUXE, 565 DE LUXE, 569 DE LUXE, 565 DV DE LUXE, 569 DV DE LUXE, 577 (bez prednje vuče), 575, 578, 577 DE LUXE (bez prednje vuče).

ТАFE: 35, 42, 45

MASSEY FERGUSON 35

Потребна документација:

  • Захтевза физичка лица – име и презиме, адресу становања, ЈМБГ, контакт телефон и е-мејл;
  • потврдa да је физичко лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину
  • фотокопија саобраћајне дозволe или другог документа издатог од стране министарства надлежног за унутрашње послове којим се потврђује да је возило регистровано;
  • За имаоце нерегистрованих трактора старијих од десет година, потребна је изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу потврђена потписима два сведока и овереним од стране надлежног органа на околности куповине и поседовања возила из које орган коме је поднет захтев утврђује да ли постоји стварна немогућност прибављања доказа о власништву односно пореклу возила и да ли је ималац возила у савесном и законитом поседу возила најмање пет година;
  • фотографија (предња страна) трактора за који се подноси захтев;
  • доказ да су измирени трошкови прописаних административних такси.

Захтев за субвенционисану доделу заштитног рама подноси се Агенцији за безбедност саобраћаја у затвореној коверти, на адресу: Агенцији за безбедност саобраћаја, Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком:,,Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама”.

Такса се у укупном износу од 1.040,00 динара плаћа према следећим инструкцијама:

Сврха плаћања: Републичка административна такса

Прималац: Буџет Републике Србије

Износ: 1.040,00 динара

Рачун примаоца: 840-29779845-18

Позив на број: 59-013

Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити у канцеларији број 11 Општинске управе Голубац (012/678-426)  kao  и  на  e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Душан Ђорђевић On: