ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАСТА“ ГОЛУБАЦ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2024/2025 ГОДИНУ

This ad has expired.
Contacts:

            Пријављивање деце за радну 2024/2025 годину у ПУ „Ласта“ Голубац почиње од 01. до 31. маја  текуће године.

            Радна 2024/2025 година почиње 01.09.2024. а завршава се 31.08.2025. године.

          Пријава деце по конкурсу врши се електронским путем преко услуге Е-ВРТИЋ, односно путем Е-УПРАВЕ.

Пријем деце врши комисија за пријем деце на основу Правилника о  упису деце у ПУ “Ласта“ у Голупцу.

Пријем захтева електронским путем врше обрађивачи/запослени у Установи (комисија за пријем деце).

Одлуку о броју уписане деце доноси Управни одбор по препоруци комисије за пријем, а на основу броја пријављене деце.

Комисија ће приликом уписа разматрати и бодовати само документацију која је благовремена и потпуна.

*Ако се пријави више деце од броја предвиђеног за васпитну групу, комисија сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.
          Првенство при упису имају деца из осетљивих група и изузета су из система бодовања приликом уписа, према следећим критеријумима:

 1. деце жртве насиља у породици
 2. деце из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
 3. деца самохраних родитеља
 4. деца из социјално нестимулативних средина
 5. деца са сметњама у психофизичком развоју
 6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју
 7. деца тешко оболелих родитеља
 8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди
 9. деца предложена од стране центра за социјални рад,
 10. деца из средина у којима је усред породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој.

         Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин:

 1. деца запослених родитеља и редовних студената – 50 бодова;
 2. деца која су већ боравила у установи, а испуњавају услове предвиђене Правилником за упис – 20 бодова;
 3. дете чији је један родитељ запослен, а други незапослен – 20 бодова;
 4. деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици – 10 бодова;

Максималан број бодова је 80 бодова.
         У случају да двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:

 1. према дужини чекања за пријем у Установу;
 2. према већем броју деце у породици;
 3. деца чији родитељи редовно измирују трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу;
 4. деца чија су браћа/сестре уписани у Установу;
 5. према тренутку подношења документације.

            Потребна документа:

Уколико нисте у могућности да пријавите своје дете електронским путем, то можете учинити на следећи начин:

Уз попуњен захтев (захтев се преузима електронски са сајта Установе или у Установи сваког радног дана од 7ч-14ч), родитељ, односно старатељ, обавезан је да достави извод из матичне књиге рођених ( може и фотокопија ) и потврду о здравственом стању дететакоја не сме бити старија од шест месеци од дана пријема документације.

Напомена: уколико родитељ уз захтев достави писмену сагласност да Установа може прибавити извод из матичне књиге рођених службеним путем, није неопходно достављати овај документ.

Поред наведене документације, уз захтев за пријем деце прилажу се доле наведени одговарајући документи:

 1. за децу која имају статус трећег и сваког наредног детета у породици извод из матичне књиге рођених (фотокопија) за сву децу;
  1. Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу;
  1. Решење Центра за социјални рад за дете из породица које остварују право на материјално обезбеђење;
  1. Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у Предшколску установу;
  1. Решење о инвалидности родитеља (ратни војни инвалиди) и одговарајући доказ да је родитељ расељено или прогнано лице;
  1. Одговарајући доказ да је дете самохраног родитеља;
  1. Одговарајући доказ надлежне здравствене установе о болести детета у породици или родитеља односно старатеља;
  1. Одговарајући доказ да је дете са сметњама у развоју;
  1. Потврда за родитеље да су запослени, потврда да обављају самосталну делатност, као и потврда за родитеље који су редовни студенти.

За децу која похађају припремни предшколски програм за упис није потребна потврда о запослењу родитеља.

Списак примљене деце биће објављен на огласној табли ПУ „Ласта“ најкасније до 01. 07. 2024 године.

            Пријаве које стигну после наведеног рока и формирања васпитних група биће разматране уколико буде капацитета за пријем.

НАПОМЕНА: Родитељи чија су деца уписана у Предшколску установу „Ласта“ Голубац, не подносе захтев за упис.

Родитељи могу поднети захтев за испис детета из Предшколске установе „Ласта“ Голубац.

Све додатне информације можете добити:

Контакт телефон: 012/678-241

www.lastagolubac.edu.rs

e-mail:lastagol@gmail.com

Лично у просторијама ПУ „Ласта“, Капетан Мишина бб 12 223 Голубац.

                                                                  ДОБРО ДОШЛИ!

Извор: ПУ ,,Ласта“ Голубац

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Душан Ђорђевић On: