ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

This ad has expired.
Contacts:

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица на територији Републике Србије, да
закључно са 30. септембром 2023. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за
субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор.
Модели и типови трактора за које се врши субвенционисана додела заштитних рамова су; IMT:
533, 539, 540, 542, 549.


Подносиоци захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор
достављају следеће:
1. Потврдa да је физичко лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину, односно да је
закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга и да нема неизмирених обавеза по
репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;
2. Фотокопија саобраћајне дозволе или другог документа издатог од стране министарства
надлежног за унутрашње послове којим се потврђује да је возило регистровано;

3. Фотографија (предња страна) трактора за који се подноси захтев;

Обавезује се корисник субвенције да изврши уплату Републичке административне таксе и то
(380,00 динара за захтев и 660,00 динара за решење) што у укупном износу од 1.040,00 динара
према тарифним бројевима 1. став 1. и 9. став 1.


*Потврде која се достављају уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама не могу бити
старијe од 30 дана од дана подношења захтева;


*Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у
оригиналу или овереној копији;


*НАПОМЕНА: ЗА ИМАОЦЕ НЕРЕГИСТРОВАНИХ ТРАКТОРА СТАРИЈИХ ОД ДЕСЕТ ГОДИНА БЕЗ
ОДГОВАРАЈУЋЕГ ДОКАЗА О ВЛАСНИШТВУ УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ МОГУЋЕ ЈЕ УЗ ИЗЈАВУ КОЈА ЈЕ
ПОТВРЂЕНА ПОТПИСИМА ДВА СВЕДОКА И ОВЕРЕНА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА.


Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на e-mail:
subvencijaram@abs.gov.rs

Линк за приступ порталу Агенције за безбедност саобраћаја:

https://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-

subvencionisanu-dodelu-zastitnog-rama-za-upotrebljavani-traktor

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Душан Ђорђевић On: